przewiń do treści

Symfony 2 od podstaw

Włodzimierz Gajda

Listingi


Listing 2.1. Reguły, które należy usunąć z pliku...
Listing 2.2. Plik AppKernel.php
Listing 2.3. Reguły routingu dla pakietu MyHelloworldBundle
Listing 2.4. Domyślny kontroler DefaultController.php
Listing 2.5. Szablon Resources/views/Default/index.html.twig
Listing 2.6. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 2.7. Zmodyfikowany widok index.html.twig
Listing 3.1. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 3.2. Zmodyfikowany widok index.html.twig
Listing 3.3. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 3.4. Zmodyfikowany widok index.html.twig
Listing 4.1. Strona WWW prezentująca wiersz
Listing 4.2. Plik layout.html otrzymany po podzieleniu strony z listingu...
Listing 4.3. Plik tekst.html otrzymany po podzieleniu strony z listingu...
Listing 4.4. Plik z tekstem wyliczanki
Listing 4.5. Zarys pliku layout.html.twig
Listing 4.6. Widok akcji index
Listing 4.7. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 4.8. Plik layout.html.twig
Listing 4.9. Zmodyfikowany widok index.html.twig
Listing 5.1. Trzy akcje: lorem, ipsum i dolor, o adresach /lorem.html,...
Listing 5.2. Kontroler LoremController
Listing 5.3. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 5.4. Plik layout.html.twig
Listing 5.5. Widok akcji dogoscia
Listing 5.6. Reguła włączająca adres /
Listing 5.7. Plik BramaController.php
Listing 5.8. Plik WiezaController.php
Listing 5.9. Plik layout.html.twig
Listing 5.10. Widok akcji Resources/views/Brama/index.html.twig
Listing 5.11. Reguła włączająca adres /
Listing 5.12. Kontroler DefaultController z pakietu LoremBundle
Listing 5.13. Plik layout.html.twig
Listing 5.14. Widok akcji...
Listing 5.15. Reguła włączająca adres /
Listing 6.1. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 6.2. Plik layout.html.twig
Listing 6.3. Widok akcji jaszczurka
Listing 6.4. Reguła włączająca adres /
Listing 6.5. Widok error404.html.twig
Listing 6.6. Widok error500.html.twig
Listing 7.1. Reguły konfigurujące wirtualny serwer stron WWW
Listing 7.2. Plik C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Listing 7.3. Plik .htaccess blokujący dostęp do wszystkich plików...
Listing 7.4. Zmodyfikowany plik web/.htaccess
Listing 7.5. Zmodyfikowany plik public_html/.htaccess
Listing 7.6. Plik public_html/php.ini
Listing 7.7. Skrypt rsync-production.bat
Listing 7.8. Zawartość pliku rsync_exclude.txt
Listing 9.1. Domyślna reguła konfiguracyjna @Template()
Listing 9.2. Parametrem reguły @Template() jest logiczna nazwa widoku
Listing 9.3. Pominięcie reguły @Template() wymusza wywołanie metody...
Listing 9.4. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 9.5. Widok app/Resources/views/lorem.html.twig
Listing 9.6. Instrukcja wyłączająca przetwarzanie fragmentu szablonu...
Listing 9.7. Zmodyfikowana metoda indexAction()
Listing 9.8. Widok akcji index
Listing 9.9. Adnotacja ustalająca format wyników generowanych przez...
Listing 9.10. Zmodyfikowana metoda indexAction()
Listing 10.1. Przekazywanie danych do widoków konfigurowanych adnotacją...
Listing 10.2. Przekazywanie danych do widoków przetwarzanych wywołaniem...
Listing 10.3. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 10.4. Wyłączanie automatycznego zabezpieczania zmiennych...
Listing 10.5. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 10.6. Widok powitanie.html.twig
Listing 11.1. Ogólna składnia znacznika for
Listing 11.2. Znacznik for zawierający blok else
Listing 11.3. Tradycyjny zapis kodu z listingu 11.2 przy użyciu...
Listing 11.4. Znacznik for zawierający instrukcję if
Listing 11.5. Kod z listingu 11.4 zapisany przy użyciu znaczników for...
Listing 11.6. Znacznik for zapewniający dostęp zarówno do wartości,...
Listing 11.7. Użycie znacznika for w połączeniu z operatorami...
Listing 11.8. Znacznik if
Listing 11.9. Zarys pliku korona-ziemi.txt
Listing 11.10. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 11.11. Zarys widoku akcji index
Listing 11.12. Fragmenty pliku dziela_literatury_swiatowej.txt
Listing 11.13. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 11.14. Zarys widoku akcji index
Listing 11.15. Zmodyfikowany plik DefaultController.php
Listing 11.16. Zarys widoku akcji index
Listing 11.17. Zarys widoku akcji index
Listing 11.18. Zarys widoku akcji index
Listing 12.1. Makrodefinicja autolink
Listing 12.2. Makrodefinicja str
Listing 12.3. Domyślny szablon app/Resources/views/base.html.twig
Listing 12.4. Przykładowa zawartość widoku index.html.twig dla pliku...
Listing 12.5. Plik jada-jada-misie.txt
Listing 12.6. Metoda showAction()
Listing 12.7. Widok base.html.twig
Listing 12.8. Widok show.html.twig
Listing 12.9. Widok show.txt.twig
Listing 13.1. Widok base.html.twig
Listing 13.2. Przykładowy widok layout.html.twig
Listing 13.3. Przykładowy widok index.html.twig
Listing 13.4. Fragment pliku 00index.log
Listing 13.5. Kontroler DefaultController.php
Listing 13.6. Widok menu.html.twig
Listing 13.7. Widok base.html.twig
Listing 13.8. Widok layout.html.twig
Listing 13.9. Widok show.html.twig
Listing 15.1. Początkowy fragment pliku deps zawartego w...
Listing 15.2. Komenda usuwająca wszystkie foldery o nazwie .git
Listing 15.3. Rejestracja pakietu DoctrineFixturesBundle
Listing 15.4. Rejestracja automatycznego ładowania klas w skrypcie...
Listing 15.5. Konfiguracja filtrów nl2br, truncate i wordwrap
Listing 15.6. Zawartość, którą należy dodać na końcu pliku deps
Listing 15.7. Rejestracja nowych pakietów w pliku AppKernel.php
Listing 15.8. Rejestracja przestrzeni nazewniczej w skrypcie autoload.php
Listing 17.1. Plik tworzenie-pustej-bazy-danych.sql z przykładu 17.1
Listing 17.2. Plik tworzenie-pustej-bazy-danych.bat
Listing 17.3. Fragment pliku imiona.txt
Listing 17.4. Wygenerowana klasa Name.php
Listing 17.5. Zmodyfikowany plik parameters.ini
Listing 17.6. Plik DataFixtures/ORM/LoadData.php
Listing 17.7. Kod akcji index
Listing 17.8. Widok akcji index
Listing 18.1. Kod wstawiający rekordy zawierające wartości NULL
Listing 18.2. Tworzenie nowego rekordu w tabeli name
Listing 18.3. Usuwanie z bazy danych rekordu powiązanego z obiektem $x
Listing 18.4. Plik rivers.yml
Listing 18.5. Plik tworzenie-pustej-bazy-danych.sql z przykładu 18.1
Listing 18.6. Zmodyfikowany plik parameters.ini
Listing 18.7. Zarys wygenerowanej klasy River.php
Listing 18.8. Właściwość length w klasie River
Listing 18.9. Wygenerowane metody getLength() oraz setLength()
Listing 18.10. Plik LoadData.php z przykładu 18.1
Listing 18.11. Widok app/Resources/views/base.html.twig
Listing 18.12. Widok app/Resources/views/layout.html.twig
Listing 18.13. Kod akcji index
Listing 18.14. Widok akcji index
Listing 19.1. Wygenerowana klasa LoremRepository
Listing 19.2. Wyszukiwanie rekordu na podstawie klucza głównego
Listing 19.3. Metoda findAll()
Listing 19.4. Wyszukiwanie rekordu na podstawie wartości kolumn
Listing 19.5. Implementacja metody __toString() w klasie Entity
Listing 19.6. Metoda fromArray() klasy Entity
Listing 19.7. Metoda findAll() klasy Entity
Listing 19.8. Plik mountains.xml
Listing 19.9. Plik tworzenie-pustej-bazy-danych.sql z przykładu 18.1
Listing 19.10. Zmodyfikowany plik parameters.ini
Listing 19.11. Zarys zmodyfikowanego pliku Mountain.php
Listing 19.12. Plik LoadData.php z przykładu 19.1
Listing 19.13. Widok app/Resources/views/base.html.twig
Listing 19.14. Widok app/Resources/views/layout.html.twig
Listing 19.15. Kod akcji index
Listing 19.16. Widok akcji index
Listing 21.1. Zawartość, którą należy dodać na końcu pliku deps
Listing 21.2. Rejestracja pakietu StofDoctrineExtensionsBundle w pliku...
Listing 21.3. Rejestracja przestrzeni nazewniczych Stof oraz Gedmo w...
Listing 21.4. Modyfikacja konfiguracji projektu
Listing 22.1. Dodanie właściwości slug w klasie Word
Listing 22.2. Plik LoadData.php z przykładu 22.1
Listing 22.3. Konfiguracja identyfikatorów slug o długości do 6...
Listing 23.1. Włączenie zachowań timestampable
Listing 23.2. Adnotacje konfigurujące zachowanie timestampable
Listing 24.1. Włączenie zachowań translatable
Listing 24.2. Właściwość $locale oraz metoda setTranslatableLocale()...
Listing 24.3. Użycie adnotacji @Gedmo\Translatable
Listing 24.4. Wstawianie do bazy danych dwóch tłumaczeń jednego...
Listing 24.5. Plik kolory.yml
Listing 24.6. Plik LoadData.php z przykładu 24.1
Listing 24.7. Reguła translacji zawierająca zmienną $culture
Listing 24.8. Kod akcji index
Listing 24.9. Widok akcji index
Listing 26.1. Akcja obsługująca adres /moja/strona-123/index.html
Listing 26.2. Plik songs.yml
Listing 26.3. Plik LoadData.php z przykładu 26.1
Listing 26.4. Widok base.html.twig
Listing 26.5. Widok layout.html.twig
Listing 26.6. Kod akcji index
Listing 26.7. Widok akcji index
Listing 26.8. Kod akcji show
Listing 26.9. Widok akcji show
Listing 27.1. Zarys widoku akcji index
Listing 27.2. Kod akcji show
Listing 27.3. Kod menu generowany na stronie głównej przykładu 27.1
Listing 28.1. Plik LoadData.php z przykładu 28.1
Listing 28.2. base.html.twig
Listing 28.3. Widok layout.html.twig
Listing 28.4. Trzy akcje kontrolera DefaultController
Listing 28.5. Widok akcji index (plik index.html.twig)
Listing 28.6. Widok akcji show (plik show.html.twig)
Listing 28.7. Widok akcji menu (plik menu.html.twig)
Listing 29.1. Plik LoadData.php z przykładu 29.1
Listing 29.2. Dwie akcje kontrolera DefaultController
Listing 29.3. Widok akcji index (plik index.html.twig)
Listing 31.1. Struktura tabel user oraz profil
Listing 31.2. Przykładowe rekordy w tabeli user
Listing 31.3. Przykładowe rekordy w tabeli profil
Listing 31.4. Właściwość $profil i adnotacja definiująca powiązanie...
Listing 31.5. Metody klasy User wygenerowane automatycznie dla...
Listing 31.6. Użycie parametru nullable dla relacji 1:1
Listing 31.7. Wstawianie powiązanych rekordów Piotr i Nic ważnego
Listing 31.8. Domyślną wartością klucza obcego profil_id jest NULL
Listing 31.9. Plik users.xml
Listing 31.10. Plik LoadData.php z przykładu 31.1
Listing 31.11. Kod akcji index
Listing 31.12. Widok akcji index
Listing 31.13. Akcja referencyjna ON DELETE CASCADE dla klucza obcego...
Listing 31.14. Definicja akcji referencyjnej Doctrine, która odpowiada za...
Listing 31.15. Definicja programowej akcji referencyjnej cascade
Listing 31.16. Adnotacja definiująca akcję automatycznego usuwania...
Listing 31.17. Klasa User: definicja dwukierunkowej relacji 1:1
Listing 31.18. Klasa Profil: definicja dwukierunkowej relacji 1:1
Listing 31.19. Zapisywanie w bazie danych powiązanych rekordów...
Listing 31.20. Zapisywanie w bazie danych powiązanych rekordów...
Listing 31.21. Metoda set profil(), która zapewnia dwukierunkową...
Listing 32.1. Struktura tabel kontynent oraz panstwo
Listing 32.2. Właściwość i adnotacja definiujące relację 1:n w...
Listing 32.3. Właściwość i adnotacja definiujące relację 1:n w...
Listing 32.4. Metody klasy Kontynent wygenerowane automatycznie dla...
Listing 32.5. Metody klasy Panstwo wygenerowane automatycznie dla...
Listing 32.6. Użycie parametru nullable dla relacji 1:n
Listing 32.7. Wstawianie powiązanych rekordów Europa i Polska
Listing 32.8. Wydruk państw europejskich
Listing 32.9. Wydruk szczegółowych danych Polski
Listing 32.10. Wywołanie metody setKontynent() zapewni synchronizację...
Listing 32.11. Definicja SQL-owych akcji referencyjnych
Listing 32.12. Usunięcie państw europejskich
Listing 32.13. Definicja programowych akcji referencyjnych
Listing 32.14. Plik LoadData.php z przykładu 32.1
Listing 32.15. Kontroler Kontynent
Listing 32.16. Widok akcji index
Listing 32.17. Zawartość pliku layout.html.twig
Listing 32.18. Akcja index kontrolera default
Listing 32.19. Automatyczne sortowanie rekordów zwracanych przez metodę...
Listing 33.1. Struktura tabel aktor oraz film
Listing 33.2. Właściwość i adnotacja definiujące relację n:m w...
Listing 33.3. Właściwość i adnotacja definiujące relację n:m w...
Listing 33.4. Adnotacja ustalająca nazwę tabeli łączącej
Listing 33.5. Wstawianie powiązanych rekordów Miś oraz Stanisław Tym
Listing 33.6. Wydruk aktorów występujących w zadanym filmie
Listing 33.7. Wydruk aktorów występujących w zadanym filmie
Listing 33.8. Wywołanie metody addAktor() zapewni synchronizację...
Listing 33.9. Usuwanie powiązania relacyjnego pomiędzy rekordami Wielki...
Listing 33.10. Plik LoadData.php z przykładu 33.1
Listing 33.11. Aktor, który występuje w dwóch filmach, pojawia się w...
Listing 33.12. Kontroler Film
Listing 33.13. Widok akcji index
Listing 33.14. Zawartość pliku layout.html.twig
Listing 33.15. Automatyczne sortowanie rekordów zwracanych przez metodę...
Listing 34.1. Widok prezentujący kolekcję obiektów klasy Panstwo w...
Listing 34.2. Użycie widoku z listingu 34.1 wewnątrz widoku akcji...
Listing 34.3. Widok częściowy /views/Aktor/_list.html.twig...
Listing 34.4. Wywołanie widoku /views/Aktor/_list.html.twig w widoku...
Listing 34.5. Wywołanie widoku /views/Aktor/_list.html.twig w widoku...
Listing 34.6. Modyfikacja klasy Detective
Listing 34.7. Modyfikacja klasy Novel
Listing 34.8. Modyfikacja klasy Novel
Listing 34.9. Modyfikacja klasy Method
Listing 34.10. Plik LoadData.php z przykładu 34.1
Listing 34.11. Kontroler Novel
Listing 34.12. Widok odpowiedzialny za prezentację kolekcji obiektów...
Listing 34.13. Widok odpowiedzialny za prezentację kolekcji obiektów...
Listing 34.14. Widok odpowiedzialny za prezentację kolekcji obiektów...
Listing 34.15. Widok akcji Novel/index
Listing 34.16. Widok akcji Novel/index
Listing 36.1. Adnotacja @Route klasy NameController
Listing 36.2. Adnotacje @Route akcji panelu CRUD wygenerowanego dla klasy...
Listing 36.3. Modyfikacja etykiety formularza
Listing 36.4. Klasa formularza do edycji rekordów z tabeli ProfilType
Listing 36.5. Modyfikacje klasy UserType
Listing 37.1. Zawartość, którą należy dodać na końcu pliku deps
Listing 37.2. Rejestracja pakietu FOSUserBundle w pliku AppKernel.php
Listing 37.3. Rejestracja przestrzeni nazw FOS w pliku autoload.php
Listing 37.4. Zawartość pliku My/UserBundle/Entity/User.php
Listing 37.5. Plik app/config/security.yml
Listing 37.6. Plik app/config/security.yml
Listing 37.7. Plik app/config/routing.yml
Listing 38.1. Zmodyfikowany kontroler MountainController
Listing 38.2. Zmodyfikowany plik app/config/routing.yml
Listing 38.3. Zmodyfikowany plik app/config/security.yml
Listing 38.4. Widok base.html.twig
Listing 38.5. Dostosowany formularz do logowania
Listing 39.1. Kontroler DefaultController pakietu FrontendBundle
Listing 39.2. Plik routing.yml po zmodyfikowaniu adresów panelu CRUD
Listing 39.3. Ustalenie uprawnień do witryny
Listing 39.4. Zarys pliku base.html.twig
Listing 39.5. Widok częściowy formularza do logowania...
Listing 39.6. Osadzenie formularza do logowania w szablonie...
Listing 39.7. Modyfikacje parametrów formularza do logowania
Listing 39.8. Modyfikacje pliku routing.yml
Listing 40.1. Zmodyfikowany plik base.html.twig
Listing 40.2. Dekoracja widoków szablonem base.html.twig
Listing 40.3. Modyfikacje przekierowań
Listing 40.4. Element h3 zawierający hiperłącze do formularza...
Listing 40.5. Widok error403.html.twig
Listing 40.6. Konfiguracja konta pocztowego Gmail
Listing 40.7. Konfiguracja konta pocztowego z firmy Netart
Listing 40.8. Odsyłacz do strony rejestracji
Listing 42.1. Zawartość, którą należy dodać na końcu pliku deps
Listing 42.2. Rejestracja przestrzeni nazw FOS w pliku autoload.php
Listing 42.3. Rejestracja pakietów w pliku AppKernel.php
Listing 42.4. Modyfikacje konfiguracji projektu app/config/config.yml
Listing 42.5. Zmodyfikowany plik konfiguracyjny app/config/security.yml
Listing 42.6. Reguły routingu, które należy dodać w pliku...
Listing 43.1. Klasa My/FrontendBundle/Admin/CityAdmin.php
Listing 43.2. Plik My/FrontendBundle/Resources/config/services.xml
Listing 43.3. Plik...

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.1
©2012 Włodzimierz Gajda
ver. 1.0.1, poprawny XHTML